Godziny otwarcia:
  • pon-sob 09:00-21:00
  • ndz 10:00-20:00
Adres placu zabaw:
  • Galeria Alfa Centrum
  • ul. Kołobrzeska 41c
  • 80-391 Gdańsk
  • tel. +48 795 937 737

REGULAMIN PLACU ZABAW KIDDY ISLAND (ALFA CENTRUM)

1. Właścicielem placu zabaw Kiddy Island jest Kiddy Island Sp. z o.o.
2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z placu zabaw Kiddy
Island zlokalizowanego w Alfa Centrum, ul. Kołobrzeska 41c, 80-391 Gdańsk.
3. Przed wejściem na teren placu zabaw należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z placu zabaw oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do 14 roku życia, z zastrzeżeniem, że dzieci do lat 4 korzystają z konstrukcji zabawowej na odpowiedzialność rodzica/opiekuna.
5. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu placu zabaw tylko pod opieką pełnoletniego rodzica lub opiekuna.
6. Rodzic/opiekun może bawić się z dzieckiem na placu zabaw ale bezwzględnie zabronione jest korzystanie przez rodzica/opiekuna z konstrukcji zabawowej.
7. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia obuwia oraz okrycia wierzchniego przed wejściem na plac zabaw. Wejście możliwe jest tylko w skarpetkach (w przypadku rodzica/opiekuna możliwe jest użycie ochraniaczy na obuwie). Obuwie oraz okrycie wierzchnie należy pozostawić w szatni.
8. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do dopilnowania aby wszelkie zabawki i przedmioty (które podczas zabawy mogą okazać się niebezpieczne) należące do dzieci, pozostały poza placem zabaw. Zabrania się również wnoszenia na teren placu zabaw przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, które mogą spowodować rozcięcie, ukłucie lub skaleczenie (prosimy również o zdjęcie łańcuszków, kolczyków, pierścionków oraz innych ozdób).
9. Na terenie placu zabaw należy bezwzględnie stosować się do zaleceń oraz instrukcji pracowników.
10. Przed przystąpieniem do korzystania z obiektów oraz urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw, rodzic/opiekun dziecka jest zobowiązany zapoznać oraz poinstruować dziecko w zakresie prawidłowego
i bezpiecznego korzystania ze znajdujących się na terenie placu zabaw
konstrukcji, urządzeń i przyrządów oraz o niedozwolonych zachowaniach określonych w pkt. 11, 12, 13 oraz 14 niniejszego Regulaminu.
11. Zabrania się podejmowania zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, w tym:

-bójek,
-popychania innych osób,
-wchodzenia na zewnętrzne elementy konstrukcji zabawowej,
-wchodzenia na ogrodzenie placu zabaw,
-wchodzenia na siatki ochronne,
-korzystania z urządzeń i wyposażenia placu zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

12. Ze względów sanitarnych oraz bezpieczeństwa, podczas zabawy zabrania się jedzenia, picia oraz żucia gumy, ponieważ grozi to zadławieniem, spożywanie jedzenia oraz picia odbywa się wyłącznie przy stolikach, w salkach urodzinowych lub w strefie rodzica.
13. Rodzic/opiekun powinien zwrócić szczególną uwagę na dziecko przebywające w strefie rodzica ze względu na możliwość poparzenia się gorącymi napojami.
14. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zwrócenia uwagi aby dziecko z urządzeń korzystało zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logiką, w tym:

-nie wchodziło po zjeżdżalniach,
-nie zjeżdżało z pochylni,
-nie wyrzucało piłeczek z basenu.

15. W trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zabrania się wnoszenia na teren placu zabaw własnego jedzenia i picia. Przekąski oraz napoje dostępne są w barze placu zabaw.
16. Zabrania się wynoszenia zabawek z placu zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek oraz przedmiotów na teren placu zabaw.
17. Z toalet dzieci korzystają wyłącznie pod nadzorem rodzica/opiekuna.
18. Obsługa zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnej osoby na plac zabaw w sytuacji, w której większa niż aktualna liczba osób zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
19. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym epapierosów), spożywania alkoholu i środków odurzających. Na terenie obiektu nie mogą przebywać również osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
20. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
21. Właściciel oraz pracownicy placu abaw nie zapewniają opieki ani nadzoru nad dziećmi
korzystającymi z placu zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie placu zabaw bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność rodzica/opiekuna.
W przypadku pozostawienia dziecka na placu zabaw i nieodebrania go do czasu zamknięcia obiektu, pracownik placu zabaw poinformuje właściwe organy
o pozostawieniu dziecka bez opieki.
22. Rodzic/opiekun pozostawiający dziecko na placu zabaw bez opieki, zobowiązany jest uzupełnić stosowne oświadczenie, zapisując na nim swoje dane kontaktowe. Brak wypełnionego oświadczenia oznacza brak możliwości pozostawienia dziecka na placu zabaw bez opieki.
23. W przypadku pozostawienia dziecka, rodzice/opiekunowie nie mogą opuszczać terenu Galerii A2, w której znajduje się plac zabaw.
24. Uiszczenie przez rodzica/opiekuna opłaty za korzystanie z placu zabaw nie stanowi powierzenia właścicielowi oraz pracownikom placu zabaw opieki oraz nadzoru nad pozostawionym samodzielnie dzieckiem.
25. Właściciel oraz pracownicy placu zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub nadzoru osoby dorosłej, pracownicy stanowią jedynie personel techniczny, służą pomocą oraz informacją w zakresie korzystania z obiektu.
26. Właściciel oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na osobie powstałe na terenie placu zabaw, w szczególności wynikające z:

-korzystania z placu zabaw niezgodnie z Regulaminem i instrukcjami pracowników,
-pozostawienia dziecka bez opieki rodzica/opiekuna,
-niedozwolonych zachowań określonych w pkt. 11, 12, 13 oraz 14 niniejszego Regulaminu.

27. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za niepowstałe na placu zabaw. Właściciel placu zabaw oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających zasad niniejszego Regulaminu oraz zaleceń obsługi, jak również za szkody i krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z Regulaminem
użytkowaniem placu zabaw.
28. Biorąc pod uwagę wymogi bezpieczeństwa oraz brak personelu przeszkolonego do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, zabronione jest pozostawienie na terenie placu zabaw bez opieki oraz nadzoru:

-dzieci, które nie ukończyły 4 roku życia,
-dzieci niepełnosprawnych,
-dzieci w opatrunkach gipsowych.

29. Korzystanie z placu zabaw oraz przyrządów znajdujących się na nim jest płatne, aktualne stawki reguluje cennik dostępny na placu zabaw.
30. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas, nie przysługuje zwrot ceny biletu (zarówno części jak i całości).
31. Z placu zabaw mogą korzystać jedynie dzieci za które została uiszczona opłata wejściowa, wyjątek stanową dzieci w wieku kilkumiesięcznym, które na teren placu zabaw wchodzą wraz z rodzicem/opiekunem oraz dzieckiem za które została uiszczona opłata wejściowa.
32. Za dzieci do 14 roku życia uiszcza się pełną opłatę wg. stawek ujętych w aktualnym cenniku placu zabaw. Za młodzież powyżej 14 roku życia opłata nie jest pobierana.
33. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu właściciel oraz pracownicy placu zabaw, nie ponoszą odpowiedzialności.
34. Rzeczy znalezione lub pozostawione na terenie placu zabaw będą przechowywane przez okres jednego tygodnia od dnia znalezienia, zgubione przedmioty można odebrać w kasie placu zabaw.
35. Na terenie placu zabaw może być dokonywany zapis wizerunku klientów poprzez fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren obiektu klienci wyrażają zgodę na zapis ich wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie ich wizerunku dla celów reklamowo-promocyjnych.